planos-finales.gif

Público

42º 27’ 58.031”

 
 

40º 27’ 23.592”

 

42º 27’ 58.031”

 

37º 23’ 5.318”

 

36º 40´54.097”